Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Umowa kupna sprzedaży psa
#1

...............................,  dn.: ..........................


UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PSA

Zawarta w dniu dzisiejszym w........................  pomiędzy ...............................................

dow. osob.......................................zam ...................................................................

zwanym dalej HODOWCĄ/SPRZEDAJĄCYM a p. ..................................................................   dow. osob ......................... zam. ....................................  nr tel. .........................., adres poczty elektronicznej e-mail (pole obowiązkowe)  zwanym dalej NABYWCĄ została zawarta umowa następującej treści.


1. Przedmiotem transakcji jest pies/suka rasy................................ ur. dnia .............., numer tatuażu/chipa  .............. o imieniu.................. zwanym w dalszej części psem.

HODOWCA/SPRZEDAJĄCY oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies jest po kontroli miotu (protokół do wglądu), odrobaczeniu i szczepieniach (wg Książeczki Zdrowia Psa) wyposażony w metrykę lub rodowód i książeczkę zdrowia, jest zdrowy, w dobrej kondycji stanowi jego własność lub pochodzi z jego hodowli ...........................................................  i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pies i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia.


2. Strony ustaliły wartość psa na................. zł, słownie...................................................  płatne (podać kiedy Ew.raty).........................................................................................

................................................................................................................................

3. HODOWCA/SPRZEDAJĄCY w dniu odbioru, przenosi na rzecz Nabywcy własność psa

określonego powyżej za kwotę określoną w punkcie 2 lub dopiero po zapłaceniu całej kwoty w terminie....................................................................................................................


4. HODOWCA/SPRZEDAJĄCY wydaje zdrowego psa spełniającego warunki opisane w punkcie 1 i kwituje odbiór całej należności (lub pierwszej raty) jednocześnie informując, że wady w uzębieniu lub inne niewidoczne w momencie wydania psa, a także brak uzyskania oceny bardzo dobrej na wystawie nie stanowią podstawy do zwrotu psa lub innych roszczeń z tego tytułu.


5. Nabywca oświadczenie HODOWCY/SPRZEDAJĄCEGO przyjmuje i potwierdza, że psa odbiera w dobrym stanie zdrowia i kondycji, zobowiązuje się do zarejestrowania psa we właściwym oddziale ZKwP FCI, odpowiedniego żywienia psa, utrzymywania, pielęgnacji, i opieki weterynaryjnej w przyszłości (w tym profilaktyki szczepiennej i antypasożytniczej). Nie wolno zarejestrować psa w innej organizacji pseudokynologicznej ani używać do rozmnażania poza ZKwP / FCI, pod karą umowną dodatkowo dwukrotnej ceny psa, płatna w terminie 5 (pięć) dni od dnia wystawienia przez Hodowcę wezwania do zapłaty.

6. W przepadku chęci zbycia lub oddania Psa Nabywca zobowiązuje się pisemnie poinformować o tym Hodowcę. Hodowca zastrzega sobie prawo pierwokupu Psa (za kwotę nie wyższą niż 50% ceny zakupu). Prawo pierwokupu nie oznacza obowiązku zakupu Psa od nabywcy. W przypadku nie poinformowania Hodowcy o zamiarze przeniesienia własności do psa na inną osobę (najpóźniej 7 dni przed zawarciem umowy) obowiązuje kara umowna w wysokości ceny psa, płatna w terminie 5 (pięć) dni od dnia wystawienia przez Hodowcę wezwania do zapłaty. Hodowca musi dostać od Nabywcy na piśmie (najpóźniej 7 dni po zawarciu umowy) dane teleadresowe nowego właściciela psa.

Bez porozumienia z Hodowcą, Nabywca nie może także przekazać psa osobom trzecim, handlarzom psów, hodowcom nie zrzeszonym w FCI, Laboratorium, czy do Schroniska dla Zwierząt.


7. Strony ustaliły, że wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi Nabywca.


7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce.

8. Ustalenia dodatkowe...............................................................................................

..............................................................................................................................

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 

HODOWCA/SPRZEDAJĄCY

NABYWCA

"Jest twoim przyjacielem, partnerem, obrońcą, twoim psem. Jesteś jego życiem, miłością, przewodnikiem. Będzie twój, wierny i oddany do ostatniego uderzenia serca. Winien mu jesteś zasłużyć na to oddanie" - Anonim
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości